Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
27.04.2013- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Noortehingu majandamiskulude toetuse andmise kord
Tallinna Linnavolikogu 18.04.2013 mrus number 25 [RT IV, 24.04.2013, 75]
Justumine:27.04.2013
Rakendamise kuupev:01.05.2013
Redaktsiooni kehtivus:27.04.2013 - ... [RT IV, 24.04.2013, 75]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MRUS

Tallinn 18. aprill 2013 nr 25

Noortehingu majandamiskulude toetuse andmise kord

Mrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja noorsoot seaduse 8 p 2 alusel.

1. peatkk
LDSTTED

1. Reguleerimisala

(1) Mrusega kehtestatakse Tallinna linna eelarves ette nhtud vahendite arvelt noortehingute majandamiskulude toetuse andmise tingimused ja kord.

(2) Mruses kasutatakse vlaigusseaduse ja noorsoot seaduse termineid. Mruses ette nhtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse stteid, arvestades mrusest tulenevaid erisusi.

(3) Mrust ei kohaldata noortehingutele, kes on saanud jooksvaks eelarveaastaks toetust Tallinna Linnavolikogu kehtestatud sporditegevuse toetamise korra alusel.

2. Teave toetuse saamise kohta

Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Tallinna veebilehel Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) noortehingute teenuskaardil.

2. peatkk
TOETUSE ANDMISE ALUSED

3. Toetus

(1) Toetus on Tallinna linna eelarveline eraldis Tallinna haldusterritooriumil tegutsevale noortehingule jooksva kalendriaasta riruumi majandamiskulude tasumiseks. riruumi majandamiskulud on noortehingu kasutuses oleva riruumi ri- vi rendikulu ning selle kasutamisega seotud vee-, elektri- ja kttekulu.

(2) Toetust antakse ks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale vlja temaga slmitava lepingu alusel. Toetuse lemmr taotleja kohta on 3000 eurot.

(3) Toetust antakse noortehingule (edaspidi taotleja):

1) kellel on vhemalt 60 fsilisest isikust liiget, kellest 2/3 on fsilisest isikust noored vanuses 7-26 aastat;

2) kelle phitegevus on noorsoot korraldamine ja arendamine Tallinna haldusterritooriumil;

3) kelle pakutavad tegevused on mitmekesised ja toetavad noorte osalust, omaalgatust ja kaasarkimist hiskonnas;

4) kelle phitegevus ei piirdu noortele huvitegevuse korraldamisega. Huvitegevus kesoleva mruse mistes on ssteemne juhendatud tegevus, et omandada svendatud teadmised ja oskused mingil huvialal.

4. Taotlejale esitatavad nuded

(1) Taotleja peab vastama jrgmistele nuetele:

1) taotlejal ei ole maksuvlgu ega vlgnevusi Tallinna linna asutustele;

2) taotleja on linnalt varem saadud toetust kasutanud sihipraselt, on toetuse kasutamise kohta esitanud korrektselt aruande ning kasutamata jnud toetuse tagastanud thtajaks ja nutud summas;

3) riruumi, mille majandamiskulude hvitamiseks toetust taotletakse, ei tohi kasutada elamispinnana ega ettevtlustulu saamise eesmrgil.

(2) Ameti juhatajal on igus kskkirjaga kehtestada toetuse mramiseks tpsustavaid dokumente.

3. peatkk
TOETUSE TAOTLEMINE

5. Toetuse taotlus

(1) Toetuse saamiseks esitatakse ametile vormikohane taotlus 31. mrtsiks koos kesoleva paragrahvi likes 3 nimetatud dokumentidega. Taotluse allkirjastab taotleja vi tema volitatud isik. Amet vib nuda, et taotlusele lisataks teisi dokumente, mis on olulised toetuse andmise otsustamisel. Lisadokumentide nudmisest teavitab amet taotlejat posti vi e-posti teel.

(2) Toetuse taotluses mrgitakse:

1) taotleja ja tema esindaja andmed;

2) taotleja liikmete arv;

3) taotletava toetuse suurus;

4) jooksva aasta kolm suuremat tegevust;

5) riruumi andmed, mille majandamiskulude hvitamiseks toetust taotletakse;

6) andmed taotleja jooksva aasta eelarve kohta;

7) taotleja kinnitus maksuvlgnevuse ja Tallinna linna asutustele vlgnevuse puudumise kohta;

8) taotleja kinnitus selle kohta, et riruumi ei kasutata elamispinnana ega ettevtlustulu saamise eesmrgil.

(3) Taotleja lisab taotlusele jrgmised dokumendid:

1) taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed;

2) selle dokumendi koopia, mis tendab taotleja omandi- vi kasutusigust taotluses nimetatud riruumi suhtes;

3) tegevuskava, milles nimetatakse taotleja jooksva ja jrgmise aasta eesmrgid, tegevused ja oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava;

4) taotleja volitatud isiku esindusigust tendav dokument (volikiri).

6. Dokumendi esitamine

(1) Dokumendi vib ametile esitada kas elektroonilise vi paberdokumendina. Elektrooniliselt esitatav dokument peab olema digiallkirjastatud.

(2) Elektrooniline dokument loetakse ametile esitatuks, kui dokumendi saatja on saanud elektroonilise teate dokumendi vastuvtmise kohta.

4. peatkk
TAOTLUSE MENETLEMINE

7. Taotluse menetlemine

(1) Amet kontrollib esitatud andmete igsust ja dokumentide vastavust -s 5 nidatud nuetele ning teavitab taotlejat ilmnenud puudustest kirjalikult posti vi e-posti teel kmne tpeva jooksul taotluse esitamise thtajast ( 5 lige 1). Taotleja on kohustatud puudused krvaldama kmne tpeva jooksul arvates nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei krvalda puudusi nimetatud thtaja jooksul, lpetatakse taotluse menetlemine ning taotlus koos lisadega tagastatakse.

(2) Taotluse vaatab lbi ameti juhataja kskkirjaga moodustatud viie- kuni kaheksaliikmeline komisjon he kuu jooksul arvates selle esitamise thtpevast ( 5 lige 1). Komisjon teeb ameti juhatajale ettepaneku toetuse andmise vi andmisest keeldumise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta. Komisjoni tkorra kehtestab ameti juhataja kskkirjaga.

8. Toetuse andmise otsustamine

(1) Toetuse andmise ja selle suuruse vi toetuse andmisest keeldumise otsus vormistatakse ameti juhataja kskkirjaga.

(2) Toetust eraldatakse linnaeelarves ette nhtud vahendite ulatuses, lhtudes:

1) Tallinna noorsoot arengukava prioriteetidest;

2) taotleja tegevuskavast ja senistest saavutustest valdkonnas;

3) taotleja tegevuse ulatusest ja sisust;

4) taotleja sihtgrupist ja liikmeskonnast, sealhulgas liikmete arvust;

5) taotleja varasemate kohustuste titmisest ja eelmistel aastatel eraldatud toetuse kasutamise sihiprasusest;

6) taotleja riruumi asukohast, suurusest ja majandamiskulu phjendatusest;

7) taotleja ja taotluse vastavusest kehtestatud nuetele.

(3) Kui komisjon ei ole ettepaneku tegemisel lhtunud mrusest vi kui ettepanekus ei esitata phjendusi, on ameti juhatajal igus saata taotlus komisjonile uueks lbivaatamiseks. Komisjon vaatab taotluse uuesti lbi he kuu jooksul. Kui komisjon keeldub ettepaneku muutmisest, teeb lpliku otsuse toetuse andmise vi andmisest keeldumise kohta ameti juhataja.

(4) Amet teeb kesoleva paragrahvi likes 1 ja 2 nimetatud haldusakti taotlejale teatavaks kmne tpeva jooksul haldusakti andmisest arvates. Teave toetuse andmise vi andmisest keeldumise ja toetuse suuruse kohta avaldatakse Tallinna veebilehel ameti noortehingute teenuskaardil.

5. peatkk
TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED

9. Lepingu slmimine ja toetuse maksmine

(1) Amet esitab he kuu jooksul prast toetuse andmise haldusakti teatavakstegemist taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu. Taotleja on kohustatud lepingu allkirjastama he kuu jooksul selle esitamisest.

(2) Lepingus mratakse kindlaks:

1) pooled;

2) poolte igused ja kohustused;

3) toetuse suurus ja sihtotstarve;

4) toetuse lekandmise tingimused;

5) toetuse kasutamise aruande esitamise thtaeg;

6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

(3) Kuni 1500-eurone toetus makstakse taotlejale vlja hes osas lepingus mratud kuupeval, suuremad toetused makstakse taotlejale vlja kahes osas lepingus mratud kuupevadel.

(4) Lepinguga ette nhtud sanktsioonid on kindlaks mratud 13 ligetes 1 ja 4.

(5) Kui toetuse taotleja ei tagasta ametile allkirjastatud lepingut thtajaks ( 9 lige 1), kaotab toetuse taotleja lepingu slmimise iguse ja toetuse andmise menetlus lpetatakse. Menetluse lpetamise haldusakt tehakse taotlejale teatavaks kmne tpeva jooksul.

10. Toetuse saaja kohustused

Toetuse saaja on lisaks muudele mruse nuetele kohustatud:

1) kasutama toetuse hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks taotluses nidatud eelarve kohaselt ja toetuse andmise otsuses mrgitud ulatuses;

2) titma taotluses esitatud noortehingu eesmrke ja tegevuskava;

3) teavitama ametit viivitamata riruumi omandi- vi kasutusiguse lppemisest ning noortehingu eesmrkide ja tegevuskava olulistest muutustest;

4) tagastama ametile toetatud perioodi kestel kasutamata jnud toetuse kmne tpeva jooksul prast aruande esitamise thtaega ( 11 lige 1). Kui amet on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise vi toetuse kasutamata jtmise, siis on toetuse saaja kohustatud tagastama selle kmne tpeva jooksul prast sellekohase nude saamist;

5) vimaldama jrelevalvet tegevale isikule juurdepsu riruumidele, mille omandi- vi kasutusigus taotlejal on;

6) andma ameti nudmisel teavet toetuse kasutamise kohta;

7) tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava tegevuse kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid selgelt eristatavad toetuse saaja muudest kulu- ja maksedokumentidest;

8) teavitama ametit viivitamata kirjalikult kigist esitatud andmete muudatustest vi asjaoludest, mis mjutavad vi vivad mjutada toetuse saaja kohustuste titmist, sh toetuse saaja nime, aadressi ning seadusliku vi volitatud esindaja muutumisest, juriidilise isiku mberkujundamisest, toetuse saaja pankroti vljakuulutamisest vi likvideerija mramisest vi toetuse saaja tegevuse lpetamisest.

6. peatkk
ARUANDLUS JA JRELEVALVE

11. Aruandlus

(1) Toetuse saaja esitab ametile toetuse saamise aastale jrgneva aasta 31. jaanuariks toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande ja kuludokumentide kinnitatud koopiad. Kui toetuse saajaga lpetatakse leping toetuse andmise kalendriaasta kestel, on toetuse saaja kohustatud ametile esitama kmne tpeva jooksul prast lepingu lpetamist vormikohase aruande ja kuludokumentide kinnitatud koopiad toetuse kasutamise kohta.

(2) Ameti juhatajal on igus igal ajal nuda toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ning kindlaks mrata nende esitamise thtaeg.

12. Jrelevalve lepingu titmise le

(1) Jrelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise le teostab amet.

(2) Toetuse saaja on kohustatud jrelevalve kigus:

1) vimaldama jrelevalve tegijale juurdepsu riruumile, mille majandamiskulude hvitamiseks toetust anti;

2) esitama ametile nutud informatsiooni ja aruanded thtajaks.

(3) Jrelevalve kohta koostab amet akti, millele kirjutab alla jrelevalve tegija ja jrelevalvetoimingus osaleja (toetuse saaja juhatuse liige vi muu ttaja).

(4) Kui amet avastab jrelevalve kigus lepingutingimuste olulise ja/vi korduva rikkumise, koostab amet akti(de) alusel protokolli.

(5) Protokollis mrgitakse jrelevalve aeg ja koht, jrelevalve tegija nimi ning jrelevalvetoimingus osaleja ja tunnistajate nimed, jrelevalvetoimingu eesmrk, jrelevalve kigus tuvastatud asjaolud, jrelevalvetoimingu osaleja seletused, tunnistajate tluste sisu ja/vi paikvaatluse tulemused.

(6) Protokoll antakse toetuse saajale le allkirja vastu vi edastatakse vljastusteatega thtkirjaga.

(7) Jrelevalve kigus avastatud lepingutingimuste rikkumise korral on ametil igus rakendada sanktsioone, sh mrata lepingus nimetatud leppetrahve vi lpetada leping.

7. peatkk
TOETUSE TAGASINUDMINE

13. Lepingu lpetamine ja toetuse tagasinudmine

(1) Kui toetuse saaja ei esita 11 likes 2 nimetatud dokumente, on esitanud valeandmeid toetuse saamise vi kasutamise kohta, on kasutanud toetust mittesihtotstarbel, jtnud kasutamata toetuse ametile tagastamata vi on muul moel lepingut rikkunud, siis on ameti juhatajal igus toetust vhendada, mrata leppetrahv, lpetada leping, toetus tagasi nuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda. Haldusakt toetuse andmise kohta tunnistatakse kehtetuks ja tehakse taotlejale teatavaks kmne tpeva jooksul. Asjakohane teave avaldatakse Tallinna veebilehel ameti noortehingute teenuskaardil.

(2) Amet esitab toetuse saajale tagasinude 30 kalendripeva jooksul prast toetuse tagasinudmise alustest teadasaamise peva. Prast lepingu lppemist vib toetust tagasi nuda kolme aasta jooksul.

(3) Toetuse tagasinudes esitatakse jrgmised andmed:

1) tagasinudja nimi ja aadress;

2) toetuse saaja nimi;

3) lepingu number ja slmimise kuupev;

4) tagasinude faktiline ja iguslik alus;

5) tagasinutava toetuse ja leppetrahvi suurus ning tagasimaksmise thtaeg;

6) tagasimakseks vajalikud rekvisiidid, sh arvelduskonto number ja saaja nimi;

7) muu oluline teave.

(4) Lepingu rikkumise korral on ametil igus ksida toetuse saajalt leppetrahvi kuni 20% toetusest. Leppetrahvi tasumise nude vib esitada lisaks toetuse tagasinudele vi ilma toetuse tagasinuet esitamata.

14. Toetuse tagasimaksmine ja ajatamine

(1) Kasutamata toetus tuleb toetuse saajal ametile tagastada lepingus kindlaks mratud ajal ja korras.

(2) Toetuse tagasinudmisel vib amet:

1) phjendatud juhtudel leppida kokku toetuse tagasinude ajatamises kuni 12 kalendrikuuni;

2) peatada teiste ameti antavate toetuste vljamaksed vi jtta rahuldamata teiste ameti antavate toetuste taotlused kuni tagasinude titmiseni, tasaarveldamiseni vi ajatamiskokkuleppe saavutamiseni.

(3) Amet vib leppida kokku toetuse tagasimaksmise ajatamises, kui toetuse saaja esitab ametile asjakohase phjendatud taotluse koos tagasimaksmise ajakavaga. Amet vib enne nusoleku andmist nuda toetuse saajalt tagatist ja finantsseisu kajastavaid dokumente.

(4) Amet otsustab ajatamise vimalikkuse kmne tpeva jooksul ajatamise taotluse saamise pevast alates.

(5) Ajatamiskokkuleppes nhakse ette tingimus, et kui toetuse saaja ei tasu osamakseid ajatamiskokkuleppes ette nhtud thtaja jooksul ja summas, tuleb selle esimesel rikkumisel osamakseid suurendada kahe vrra, teisel rikkumisel kolme vrra ja prast kolmandat rikkumist tagasimaksmata toetus ties ulatuses tagasi maksta 30 kalendripeva jooksul esimese tasumata osamakse tasumise thtpevast arvates.

8. peatkk
RAKENDUSSTTED

15. Mruse rakendamine

(1) Tallinna Linnavalitsusel kehtestada mruse rakendamiseks 1. maiks 2013 jrgmised vormid:

1) noortehingu majandamiskulude toetamise taotlus ( 5 lige 1);

2) noortehingu liikmete nimekiri ja liikmete andmed ( 5 lige 3 punkt 1);

3) noortehingu majandamiskulude toetamise leping ( 9 lige 1);

4) noortehingu majandamiskulude toetuse kasutamise aruanne ( 11 lige 1).

(2) Paragrahvi 5 likes 1 nimetatud toetuse taotluse esitamise thtaeg 2013. aastal on 31. mai.

(3) Mrust rakendatakse 1. maist 2013.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees